Обавештење о донетом решењу о одузимању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператер "ДОРАДО" д.о.о.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV – 02-501-273/2021
Датум: 21.01.20222. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о донетом решењу о одузимању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада


Град Крагујевац, Градскa управa за развој и инвестиције - Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине - Одељење за заштиту животне средине донело је Решење број XXIV – 02-501-273/2021 од 11. јануара 2022. године, којим се одузима дозвола регистарског броја 047 издата од стране Града Крагујевац, Градске управе за просторно планирање, урбанизам изградњу и заштиту животне средине – Служба за заштиту животне средине под бројем XVIII-501-111/18 од 08.06.2018. године и 25.04.2019. године, оператеру постројења "ДОРАДО" д.о.о., Крагујевац, на локацији на катастарској парцели 3893 КО Крагујевац 1 (ул. Гајева бр. 31, Кошутњак), на територији града Крагујевца, зато што не испуњава услове прописане Решењем о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији на катастарској парцели 3893 КО Крагујевац 1 (ул. Гајева бр. 31, Кошутњак).

Донетим решењем забрањен је оператеру "ДОРАДО" д.о.о., Крагујевац, пријем отпада у постројењу на локацији на катастарској парцели 3893 КО Крагујевац 1 (ул. Гајева бр. 31, Кошутњак), на територији града Крагујевца. Истим решењем утврђена је обавеза о примени мера заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку активности управљања отпадом у постројењу, у складу са издатом дозволом, односно у складу са законом.

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог oбавештења.

Обавештење се објављује на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон).

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Маринковић