Обавештење о издатом решењу о измени и допуни интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада "BECCHIS OSIRIDE" д.о.о Крагујевац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-37/22
Датум: 08.април 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о издатом решењу о измени и допуни интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада


Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине обавештава вас да је на захтев оператера - "BECCHIS OSIRIDE" д.о.о Крагујевац, улица Драгослава Срејовића број 89, Крагујевац, катастарске парцеле број кп. бр.1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1, издато решење о измени и допуни интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XXIV-02-501-37/22 од 04.априла 2022. године, којим се оператеру - "BECCHIS OSIRIDE" д.о.о Крагујевац, улица Драгослава Срејовића број 6 из Крагујевца, катастарска парцела број 1559/1, 14530/9 и 14530/19 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца, издаје решење о измени и допуни интегралне дозволе за управљање отпадом (складиштење и третман неопасног отпада), све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 - др. закон).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, Одељење за заштиту животне средине, канцеларија број 10, Улица Николе Пашића број 6 у времену од 7,30 до 11,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон).

Службено лице
Ивана Антонијевић