Oбавештењe "MARKO TRANS CARGO d.o.o"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-18/22
Датум: 21.април 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон), Одељење за заштиту животне средине


ОБАВЕШТАВА


Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер "MARKO TRANS CARGO d.o.o" са пословним седиштем у Булевару Михаила Пупина број 10г/351, Нови Београд, пословна јединица ИЗГРАДЊА Крагујевац, улица Саве Ковачевића број 58А, поднео захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поново искоришћење неопасног отпада на локацији постројења за управљање отпадом на катастарској парцели број 40 КО Корман, Корман бб, у Крагујевцу.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева у року од 8 дана од дана објављивања обавештења.

Увид у податке и расположиву документацију оператера може се извршити у Градској управи за развој и инвестиције града Крагујевца, Секретаријату за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељењу за заштиту животне средине, ул. Николе Пашића број 6, канцеларија број 10, сваким радним даном, у времену од 7,30 до 15,30 сати.
Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 21.априла 2022.године.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Ивана Антонијевић