ОБАВЕШТЕЊЕ "KAPA STAR RECYCLING DOO" UMKA

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-60/22
Датум: 10.мај 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон), Одељење за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА


Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер "KAPA STAR RECYCLING DOO" UMKA са пословним седиштем у Београду, улица Тринаестог октобра број 1, 11260 Умка, општина Обреновац, поднео захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији постројења за складиштење и третман неопасног отпада – РЈ Крагујевац, Индустријска зона бб, на катастарској парцели број 1506 КО Крагујевац 1, у Крагујевцу.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева у року од 5 дана од дана објављивања обавештења.

Увид у податке и расположиву документацију оператера може се извршити у Градској управи за развој и инвестиције града Крагујевца, Секретаријату за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељењу за заштиту животне средине, ул. Николе Пашића број 6, канцеларија број 10, сваким радним даном, у времену од 7,30 до 15,30 сати.
Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 10.маја 2022.године.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Ивана Антонијевић