Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - "Kappa Star Recycling" доо

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-60/22
Датум: 27.мај 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада


Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине обавештава вас да је на захтев оператера - "Kappa Star Recycling" доо са пословним седиштем у Београду, улица Тринаестог октобра број 1, 11260 Умка, општина Обреновац, на локацији постројења за складиштење и третман неопасног отпада – РЈ Крагујевац, Индустријска зона бб, на катастарској парцели број 1506 КО Крагујевац 1, издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XXIV-02-501-60/22 од 18.маја 2022. године, којим се оператеру - "Kappa Star Recycling" доо са пословним седиштем у Београду, улица Тринаестог октобра број 1, 11260 Умка, општина Обреновац, издаје решење о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији радне јединице у Крагујевцу, катастарска парцела број 1506 КО Крагујевац 1, Индистријска зона бб,на територији града Крагујевца, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 - др. закон).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, Одељење за заштиту животне средине, канцеларија број 10, Улица Николе Пашића број 6, у времену од 7,30 до 11,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон).

Службено лице
Ивана Антонијевић