Обавештење о издатој интегралној дозволи за складиштење и третман неопасног отпада – "MARKO TRANS CARGO ДОО БЕОГРАД, ОГРАНАК ИЗГРАДЊА КРАГУЈЕВАЦ"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-18/22
Датум: 05. јул 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА


Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду,пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера – "MARKO TRANS CARGO DOO BEOGRAD OGRANAK IZGRADNJA KRAGUJEVAC", Саве Ковачевића 58А, на локацији на катастарској парцели број 40 КО Корман, (Корман бб) на територији града Крагујевца издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XXIV-02-501-18/22 од 30. јуна 2022. године, којим се оператеру - "MARKO TRANS CARGO DOO BEOGRAD OGRANAK IZGRADNJA KRAGUJEVAC" издаје решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 - др. закон).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, Одељење за заштиту животне средине, улица Николе Пашића број 6,канцеларија број 10, у времену од 7,30 до 11,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон).

Службено лице
Ана Симоновић