Обавештење "RESES CENTAR" doo Крагујевац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-137/22
Датум: 20. јул 2022. године
Крагујевац

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон), Одељење за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА


Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер "RESES CENTAR" doo Крагујевац, са пословним седиштем у Крагујевцу, улица Љубе Вучковића 2/Л1, Крагујевац, поднео захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на локацији катастарских парцела број 1857/2 и 1857/3 КО Јовановац, Крагујевац.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева у року од 8 дана од дана објављивања обавештења.

Увид у податке и расположиву документацију оператера може се извршити у Градској управи за развој и инвестиције града Крагујевца, Секретаријату за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељењу за заштиту животне средине, ул. Николе Пашића број 6, канцеларија број 10, сваким радним даном, у времену од 7,30 до 15,30 сати.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 20.јула 2022.године.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Ивана Антонијевић