Обавештење МВ Еко мета

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-17/22
Датум: 09. август 2022. године
Крагујевац

 

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон), Одељење за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА


Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер МВ Еко мета Крагујевац са пословним седиштем у Крагујевцу, улица Складишни центар 9, Крагујевац, општина Крагујевац, поднео захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији постројења за складиштење и третман неопасног отпада - РЈ Крагујевац, Складишни центар број 9, на кп.бр. 1510 КО Крагујевац 1, у Крагујевцу.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева у року од 8 дана од дана објављивања обавештења.

Увид у податке и расположиву документацију оператера може се извршити у Градској управи за развој и инвестиције града Крагујевца, Секретаријату за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељењу за заштиту животне средине, ул. Николе Пашића број 6, канцеларија број 10, сваким радним даном, у времену од 7,30 до 15,30 сати.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 09.августа 2022.године.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Ивана Антонијевић