Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада "РЕСЕС ЦЕНТАР" ДОО Крагујевац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду,
пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-137/22
Датум: 22. август 2022. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада


Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду,пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера – "РЕСЕС ЦЕНТАР" ДОО Крагујевац, улица Јовановачки пут бб, КО Јовановац, на локацији катастарских парцела број 1857/2 и 1857/3 КО Јовановац, на територији града Крагујевца издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

У спроведеном поступку донето је Решење број XXIV-02-501-137/22 од 22. августа 2022. године, којим се оператеру - "РЕСЕС ЦЕНТАР" ДОО Крагујевац издаје решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 - др. закон).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, Одељење за заштиту животне средине, улица Николе Пашића број 6,канцеларија број 10, у времену од 7,30 до 11,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон).

Службено лице
Ивана Антонијевић