Oбавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на захтев оператера – „МИЛОШ ВАСИЋ ПР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-17/22
Датум: 21. септембар 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ

Oбавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада


Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду,пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера – „МИЛОШ ВАСИЋ ПР, Поновна употреба разврстаних материјала МВ ЕКО МЕТАЛ" Крагујевац, Складишни центар 9, на локацији катастарске парцеле 1510 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца, издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

У спроведеном поступку донето је Решење број XXIV-02-501-17/22 од 20.септембра 2022. године, којим се оператеру - „МИЛОШ ВАСИЋ ПР, Поновна употреба разврстаних материјала МВ ЕКО МЕТАЛ" Крагујевац, Складишни центар 9, о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 - др. закон).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, Одељење за заштиту животне средине, улица Николе Пашића број 6, канцеларија број 10, у времену од 7,30 до 11,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон).

Службено лице
Ивана Антонијевић