Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на захтев оператера „Привредно друштво Шумадија сировине“ доо Крагујевац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-264/22
Датум 24. октобар 2022. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада


Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду,пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера „Привредно друштво Шумадија сировине“ доо Крагујевац, улица Индустријска број 4, на локацији катастарских парцела број 1530/5 и 1534 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца, издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

У спроведеном поступку донето је Решење број XXIV-02-501-264/22 од 20.октобра 2022. године, којим се оператеру - „Привредно друштво Шумадија сировине“ доо Крагујевац, улица Индустријска број 4, о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 - др. закон).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе за развој и инвестиције, Одељење за заштиту животне средине, улица Николе Пашића број 6, канцеларија број 10, у времену од 7,30 до 11,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон).

Службено лице
Ивана Антонијевић