Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-223/18
Датум: 27.09.2018. године
Крагујевац

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ - производни објекат за производњу шинских возила "AVENIO" са помоћним објектом - портирницом, интерним саобраћајницама, манипулативним платоима и пратећом инфраструктуром, на к.п. бр. 4367, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4378/2, 4762, 4391/6 К.О. Лужнице, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "MIND REAL ESTATE" д.о.о. из Крагујевца.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА -  производни објекат за производњу шинских возила "AVENIO" са помоћним објектом - портирницом, интерним саобраћајницама, манипулативним платоима и пратећом инфраструктуром, извршиће се у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 513, Трг слободе бр. 3., Крагујевац, у периоду од 27.09. до 17.10.2018. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја на животну средину може у горенаведеном року доставити мишљење стручној служби (закључно са 17.10.2018. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 18. октобра 2018. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне сердине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.

Службено лице
Драгана Мркаљ