ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА реконструкције радио-базне станице мобилне телефоније "КГ3332_02 КГ_Драча"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-262/18
Крагујевац
02.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА
реконструкције радио-базне станице мобилне телефоније "КГ3332_02 КГ_Драча"


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "Вип мобиле" ДОО Београд, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА реконструкције радио-базне станице мобилне телефоније "КГ3332_02 КГ_Драча" на животну средину, на кп.бр. 268/4, К.О. Драча, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 04.10.2018. до 15.10.2018.године, у времену од 9-12 часова. Уз захтев је приложена Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони радио базне станице мобилне телефоније "КГ3332_02 КГ_Драча" израђена од стране овлашћеног правног лица, "ЛАБИНГ" д.о.о. из Београда, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 68, 11000 Београд.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић