Obaveštenje o donetom rešenju koje se odnosi na doneto rešenje za baznu stanicu mobilne telefonije u Drači KG 3332 02 KG Drača

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine
Služba za zaštitu životne sredine
Broj: XVIII-501-262/18
Kragujevac
18.10.2018. godine

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU ODLUČIVANjA
O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine, obaveštava javnost da je na zahtev nosioca projekta “VIP mobile“ d.o.o., ul. Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd, doneto Rešenje broj: XVIII-501-262/18 i sproveden postupak odlučivanja o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta – rekonstrukcija radio bazne stanice mobilne telefonije “KG3332_02 KG_Drača“, u Kragujevcu, na kp.br. 268/4 KO Drača, na teritoriji grada Kragujevca, GSM900/DCS1800/UMTS2100 i LTE800 mreže javnih mobilnih  telekomunikacija “VIP mobile“ d.o.o., na teritoriji grada Kragujevca.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje da za predmetni objekat nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu, budući da se za planirane karakteristike projekta, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za izgradnju, korišćenje i održavanje ove vrsta objekata, kao i odgovarajućih mera zaštite koje su utvrđene navedenim rešenjem, odnosno uslova koje su utvrdili drugi ovlašćeni organi i organizacije, ne očekuju značajni negativni uticaji na činioce životne sredine u toku izvođenja i korišćenja projekta.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS“, broj 114/08), i Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije, izrađena od strane ovlašćenog pravnog lica LABING d.o.o., Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevća br. 68, 11000 Beograd.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br.135/04, 36/2009).

Službeno lice
Ivana Antonijević