"MIND REAL ESTATE" - донето решењеРЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-275/18
Датум: 22.11.2018. године
Крагујевац


ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕГрадска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев број: XVIII-501-275/18, од 18.10.2018. године, донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - Лакирница са пумпном станицом, спринклер резервоаром, подземним акцидентним танковима и МРС-ом, на кп. бр. 4367, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4379/2, 4380, 4391/2, 4391/3, 4391/5, 4391/6, 4391/7, 4391/8, 4392, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399/1, 4399/2, 4400, 4401, 4402, 4729, 4762 КО Лужнице, носиоца пројекта "MIND REAL ESTATE", Београдска бб, Крагујевац, на територији града Крагујевца. Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину, све кроз једно решење, чиме је скраћена процедура.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине - Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 513 (пети спрат), Трг слободе бр. 3.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.

Службено лице:
Драгана Мркаљ