Обавештење о донетом решењу -"COPER TRADE" д.о.о. Чачак, огранак Крагујевац

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за просторно планирање и  заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-53/19

К Р А Г У Ј Е В А Ц

28.03.2019. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца Пројекта "COPER TRADE" д.о.о. Чачак - огранак Крагујевац (улица Складишни центар број 2), донето Решење број: XVIII-501-53/19, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта – постројење за складиштење и третман неопасног отпада, на кп.бр. 1515 КО Крагујевац 1 (улица Складишни центар број 2), на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израдa студије о процени утицаја  на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.  Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/04, 36/2009).

                                                                                                      Службено лице


                                                                                    Драгана Мркаљ