Обавештење о донетом решењу и одређивању обима и садржаја Студије "CTP DELTA" д.о.о.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-68/19

Датум: 28.03.2019. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ

 

 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев број: XVIII-501-68/19, од 14.03.2019. године, донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - Производно-складишни објекат за израду унутрашње галантерије за аутомобилску индустрију, као и помоћне објекте - надземни (портирнице са надстрешницом, надстрешнице за пушаче, надстрешница за управљање отпадом, надстрешница за бицикле и мотоцикле, просторија за пумпна постројења за потребе хидрантске и спринклер инсталације, рекламни тотеми и јарболи), на кп. бр. 10430/15 КО Крагујевац 4, носиоца пројекта "CTP DELTA" д.о.о. из Београда (ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 64 а), на територији града Крагујевца. Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину, све кроз једно решење, чиме је скраћена процедура.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине – Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 513 (пети спрат), Трг слободе бр. 3.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.

 

 

Службено лице


Драгана Мркаљ