"FCA PLASTICS SRBIJA" доо (Производња пластичних браника) - донето решење о потреби израде Студије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-8/19

Датум: 05.02.2019. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Обавештење о донетом решењу о поступку одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину и одређивања обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања

 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев број: XVIII-501-8/19, од 14.01.2019. године, поднет од стране носиоца пројекта "FCA PLASTICS SRBIJA" доо, (Ул. Косовска број 4), донела Решење о потреби процене утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА - Производни погон за производњу пластичних браника за аутомобиле, чија се реализација планира на катастарској парцели 1/1 КО Крагујевац 1 (улица Косовска број 4), на територији града Крагујевца. Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину, све кроз једно решење, чиме је скраћена процедура.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине – Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.

 

 

Службено лице


Драгана Новаковић