Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину ПГР ЗОНА ПОСЛОВАЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-68/19
Датум: 15.04.2019. године
КРАГУЈЕВАЦ

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину


Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – Производно-складишни објекат за израду унутрашње галантерије за аутомобилску индустрију, као и помоћне објекте - надземни (портирнице са надстрешницом, надстрешнице за пушаче, надстрешница за управљање отпадом, надстрешница за бицикле и мотоцикле, просторија за пумпна постројења за потребе хидрантске и спринклер инсталације, рекламни тотеми и јарболи), на кп.бр. 10430/15 КО Крагујевац 4 (Предметна парцела налази се у обухвату ПГР ЗОНА ПОСЛОВАЊА,  ("Службени лист града Крагујевца", бр. 26/13)), на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "CTP DELTA" д.о.о. из Београда, (ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а).

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА -  Производно-складишни објекат за израду унутрашње галантерије за аутомобилску индустрију, као и помоћне објекте - надземни (портирнице са надстрешницом, надстрешнице за пушаче, надстрешница за управљање отпадом, надстрешница за бицикле и мотоцикле, просторија за пумпна постројења за потребе хидрантске и спринклер инсталације, рекламни тотеми и јарболи), извршиће се у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 513, Трг слободе бр. 3., Крагујевац, у периоду од 15.04. до 06.05.2019. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја на животну средину може у горенаведеном року доставити мишљење стручној служби (закључно са 06.05.2019. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 07. маја 2019. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне сердине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.

Службено лице
Драгана Мркаљ