Обавештење о поднетом захтеву „MLEKAR SZR MIJAT KUČ" - објекат за производњу млечних производа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-104/19
Датум: 24.04.2019. године
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је Носилац Пројекта „MLEKAR SZR MIJAT KUČ, Светолика Младеновића бр. 71, Крагујевац, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – изградњa објекта за производњу млечних производа, хладњачe за готове производе, пратеће просторије и администрацију - на катастарској парцели број 3787/1, 3792/1, 3792/2 и 3785/2 КО Крагујевац 4 (улица Светолика Младеновића), на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 25.04.2019. до 07.05.2019. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић