Сагласност на Студију "CTP DELTA" д.о.о. израда унутрашње галантерије за аутомобиле

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-68/19

Датум: 14.05.2019. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

 

Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "CTP DELTA" д.о.о. из Београда (ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а), за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – производно - складишни објекат за израду унутрашње галантерије за аутомобилску индустрију, на кп. бр. 10430/15 КО Крагујевац 4 (Предметна парцела налази се у обухвату ПГР ЗОНА ПОСЛОВАЊА,  ("Службени лист града Крагујевца", бр. 26/13)), на територији града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.

Решењем се потврђује да је Студија о процени  утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС ", бр. 69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат – производно - складишни објекат за израду унутрашње галантерије за аутомобилску индустрију, носиоца Пројекта - "CTP DELTA" д.о.о. из Београда, на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

 

Службено лице


Драгана Мркаљ