Обавештење о донетом решењу Трнава промет доо - одређивање обима и садржаја студије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-157/19
Датум: 25.06.2019. године
Крагујевац

Обавештење о донетом решењу Трнава промет доо - одређивање обима и садржаја студије


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев број: XVIII-501-157/19, од 10.06.2019. године, донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу "СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА", на кп.бр. 5185/42 КО Крагујевац 3, на територији града Крагујевца, носиоца Пројекта ТРНАВА ПРОМЕТ ДОО. Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину, све кроз једно решење, чиме је скраћена процедура.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине – Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326 (трећи спрат), Трг слободе бр. 3.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.

Службено лице
Ивана Антонијевић