"REC-EE-O" Обавештење о поднетом захтеву, Повећање капацитета складишта ЕЕ отпада

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-344/19

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕЦИКЛАЖУ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА REC-EE-O ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД - ЧУКАРИЦА, улица Томе Буше 14,  поднеo захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – Повећање капацитета и површина складишта компоненти насталих третманом  ЕЕ отпада  на КП бр. 1/7 КО Крагујевац 2, на локацији огранка – Откупни центар Крагујевац, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 08.08.2019. до 19.08.2019.  године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

 

                                                                                                                   Службено лице


Ивана Антонијевић