Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекат - "MLEKAR SZR MIJAT KUČ" из Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-104/19
Датум: 20.08.2019. године
Крагујевац

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину


Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "MLEKAR SZR MIJAT KUČ" из Крагујевца, (улица Светолика Младеновића број 71), за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – изградња објекта производње млечних производа, хладњачу за готове производе, пратеће просторије и администрацију на кп. бр. 3787/1, 3792/1, 3792/2 и 3785/2 КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.

Решењем се потврђује да је Студија о процени утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат – изградња објекта производње млечних производа, хладњачу за готове производе, пратеће просторије и администрацију, носиоца Пројекта - "MLEKAR SZR MIJAT KUČ" из Крагујевца, на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

Службено лице
Ивана Антонијевић