Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину - "MIND REAL ESTATE" д.о.о

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-286/19
Крагујевац

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину


Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "MIND REAL ESTATE" д.о.о., из Крагујевца, Алеја Милановић бб, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – индустријски објекат лакирнице са пратећим објектима, на кп.бр. 4776 КО Лужнице, на територији града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.

Решењем се потврђује да је Студија о процени утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС ", бр. 69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат – индустријски објекат лакирнице са пратећим објектима, на предметној локацији, сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.
Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

Службено лице
Драгана Мркаљ