Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. Београд

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-269/19
Датум: 22.08.2019.године
Крагујевац

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2 из Београда, донето Решење број: XVIII-501-269/19 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - проширења постојеће базне станице мобилне телефоније "КГ – С.Ц. Бабовић (MAXI)" – KGD06 у Крагујевцу, која се налази на кп.бр. 5378/32 КО Крагујевац 3, улица Спасеније Цане Бабовић број бб, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08), и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ–Спасеније Цане Бабовић (MAXI)" – KGV06/KGQ06/KGF06/KGD06, у Крагујевцу, израђена од стране овлашћеног правног лица лабораторије "W-LINE" доо из Београда, Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Драгана Мркаљ