"FCA PLASTICS SRBIJA" доо сагласност на Студију- Производни погон за производњу пластичних браника за аутомобиле

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-8/19

Датум: 05.09.2019. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

 

Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "FCA PLASTICS SRBIJA" доо, (Ул. Косовска број 4), за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за ПРОЈЕКАТ – Производни погон за производњу пластичних браника за аутомобиле, реализованог на катастарској парцели 1/1 КО Крагујевац 1 (улица Косовска број 4), на територији града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.

Решењем се потврђује да је Студија о процени  утицаја затеченог стања на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС ", бр. 69/05).

Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину указује да пројекат – Производни погон за производњу пластичних браника за аутомобиле, на предметној локацији, сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

 

                                                                                                      Службено лице


                        Драгана Новаковић