"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. - поднет захтев, проширење базне станице мобилне телефоније "КГ Александра I Карађорђевића"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-389/19
Датум: 05.09.2019. године
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д., ул. Таковска бр. 2 из Београда, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – проширења радио базне станице мобилне телефоније "КГ – Александра I Карађорђевића" – KГУ75, КГЛ75, КГО75 у Крагујевцу (проширује се на функционалну целину КГО75 – LTE800/4G), која се налази на кп.бр. 2697 КО Крагујевац 3, улица Александра Карађорђевића број 51, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 513, Трг слободе бр. 3, у периоду од 05.09.2019. до 16.09.2019.  године, у времену од 9-12 часова. Уз захтев су приложени Извештај о испитивању нивоа излагања људи високофреквентним  електромагнетним пољима и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ – Александра I Карађорђевића" – KГУ75, КГЛ75, КГО75, израђена од стране овлашћеног правног лица "Институт Ватрогас" д.о.о. из Новог Сада, Булевар војводе Степе, 21000 Нови Сад.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице:
Драгана Мркаљ