"VIP mobile"-поднет захтев-проширење постојеће базне станице "КГ3018_05 КГ Бресница"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат  за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-28/20
Датум: 30.01.2020. године
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ носилац пројекта "VIP mobile"


Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "VIP mobile" д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, из Београда, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – проширења постојеће базне станице мобилне телефоније "КГ3018_05 КГ_Крагујевац_Бресница", реконструисани затечени извор, која се налази на кп.бр. 8692/1 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 30.01.2020. до 10.02.2020.  године, у времену од 9-12 часова. Уз захтев су приложени Извештај о испитивању електромагнетног зрачења и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ3018_05 КГ_Крагујевац_Бресница", израђена од стране овлашћеног правног лица лабораторије "КВАЛИТЕТ" а.д. Ниш, Сектор за испитивање, Лабораторија за електромагнетску компатибилност, Булевар Светог Цара Константина бр. 82-86, 18000 Ниш.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице:
Драгана Мркаљ