"ТРНАВА-ПРОМЕТ"-сагласност на Студију-Бенз. станица и стам. блок "Стара радничка колонија"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат  за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-16/20
Датум: 28.01.2020. године
Крагујевац

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину носиоца Пројекта - "ТРНАВА-ПРОМЕТ"


Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "ТРНАВА-ПРОМЕТ" ДОО, Доња Трнава бб из Крагујевца, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – Изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу "СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА", на катастарској парцели број 5185/42 КО Крагујевац 3, на територији града Крагујевца, Градска управа за привреду и друштвене делатности, Секретаријат за привреду друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.

Решењем се потврђује да је Студија о процени  утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС ", бр. 69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат – Изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу "СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА" носиоца Пројекта - "ТРНАВА-ПРОМЕТ" ДОО, Доња Трнава бб из Крагујевца, на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
мр Драган  Маринковић