"МАРКО ТРАНС КАРГО" д.о.о.-станица за снабдевање горивом, поднет захтев

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-463/19

Датум: 28.11.2019. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "МАРКО ТРАНС КАРГО" д.о.о., из Београда, (ул. Булевар Михаила Пупина бр.10г, Нови Београд), поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – станица за снабдевање горивом са пратећим садржајем и ТНГ-ом са пратећим  садржејем "Shell Крагујевац", на кп.бр. 10467, КО Крагујевац 4 (улица Саве Ковачевића), на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 513, Трг слободе бр. 3, у периоду од 28.11.2019. до 09.12.2019. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

 

 

                                                                                                     Службено лице:


Драгана Мркаљ