"ДОРАДО" доо-Погон за производњу пелета, брикета и палета,донето решење потребва израда Студије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-349/19

Датум: 10.12.2019. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ

 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев број: XVIII-501-349/19, од 09.08.2019. године, донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - Погон за поновну употребу разврстаних материјала и производњу пелета, брикета и палета ", на катастарској парцели 3893 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца, носиоца Пројекта ДОРАДО доо Крагујевац. Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину, све кроз једно решење, чиме је скраћена процедура.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине – Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326(трећи спрат), Трг слободе бр. 3.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.

 

 

Службено лице


                                                                                                 Ивана Антонијевић