Носиоц пројекта "МАРКО ТРАНС КАРГО" д.о.о. из Београда

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-463/19
Крагујевац
19.12.2019. године

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта "МАРКО ТРАНС КАРГО" д.о.о., из Београда, (ул. Булевар Михаила Пупина бр.10г, Нови Београд), донето Решење број: XVIII-501-463/19, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта – станица за снабдевање горивом са пратећим садржајем и ТНГ-ом са пратећим садржејем "Shell Крагујевац", на кп.бр. 10467, КО Крагујевац 4 (улица Саве Ковачевића), на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израдa студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/04, 36/2009).


Службено лице:
Драгана Мркаљ