"ТЕЛЕНОР" д.о.о. - поднет захтев - проширење базне станице на локацији Клинички центар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-11/20

Датум: 12.03.2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "ТЕЛЕНОР" д.о.о.,  Омладинских бригада 90, 11 070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 3", која је постављена на Клиничком центру на кп.бр. 10486/1 КО Крагујевац 4, улица Змај Јовина 30 у Крагујевцу, на животну средину.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3. Уз захтев су приложени су Извештај о испитивању електромагнетног зрачења и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КРАГУЈЕВАЦ 3", израђена од стране овлашћеног правног лица, Лабораторија "W-line" д.о.о. из Београда, Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

 

                                                                                                Службено лице


  Драгана Новаковић