Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ВИП мобиле д.о.о.проширење базне станице на локацији Вашариште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-93/20
Датум: 24.03.2020. године
Крагујевац

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "VIP mobile" д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, из Београда, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – затеченог стања ПРОЈЕКТА радио базне станице KG3010_01 KG_ Крагујевац_Вашариште, на кп.бр. 922/1 KO Крагујевац III, ул. Сестре Јањић бр. 6, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у на званичној интернет презентацији града Крагујевца, у делу Е-услуге, Захтеви за процену утицаја на животну средину, у периоду од 24.03.2020. до 03.04.2020. године. Уз захтев су приложени Извештај о испитивању електромагнетног зрачења и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ3010_01 КГ_Крагујевац_Вашариште", израђена од стране овлашћеног правног лица лабораторије "КВАЛИТЕТ" а.д. Ниш, Сектор за испитивање, Лабораторија за електромагнетску компатибилност, Булевар Светог Цара Константина бр. 82-86, 18000 Ниш.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу, електронским путем на имејл адресу ekopoljoprivredakg@gmail.com.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице:
Драгана Мркаљ