Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину "VIP mobile" д.о.о.базна станица мобилне телефоније Николе Пашића

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-97/20
Датум: 24.03.2020. године
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "VIP mobile" д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, из Београда, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – радио базне станице мобилне телефоније "КГ4441_01 КГ_Крагујевац_центар_5", на кп.бр. 3902 КО Крагујевац 3, ул. Николе Пашића бр. 10а, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у на званичној интернет презентацији града Крагујевца, у делу Е-услуге, Захтеви за процену утицаја на животну средину, у периоду од 24.03.2020. до 03.04.2020. године. Уз захтев су приложени Извештај о испитивању електромагнетног зрачења и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ4441_01 КГ_Крагујевац_центар_5", израђена од стране овлашћеног правног лица лабораторије "КВАЛИТЕТ" а.д. Ниш, Сектор за испитивање, Лабораторија за електромагнетску компатибилност, Булевар Светог Цара Константина бр. 82-86, 18000 Ниш.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу, електронским путем на имејл адресу ekopoljoprivredakg@gmail.com

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице:
Драгана Мркаљ