Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину носилац пројекта "СТР Карра DOO"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-100/20
Датум: 01.04.2020. године
Крагујевац

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "СТР Карра DOO", Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – Производно складишног објекта за потребе аутомобилске индустрије у радној зони "ФЕНИКС", на кп.бр. 10422/1, 10421, 10420 и 10418/6 KO Крагујевац 4, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити на званичној интернет презентацији града Крагујевца, у делу Е-услуге, Захтеви за процену утицаја на животну средину, у периоду од 02.04.2020. до 13.04.2020. године. Уз захтев је приложена сва неопходна документација, израђена од стране овлашћеног правног лица Предузећа за планирање, пројектовање и екологију ECOLOGICA URBO DOO Крагујевац, улица Срете Младеновића 2, Крагујевац.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу, електронским путем на имејл адресу ekopoljoprivredakg@gmail.com

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице:
Ивана Антонијевић