Обавештење о донетом решењу о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије носиоца Пројекта "СТР Карра DOO

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-100/20
Датум: 21.04.2020. године
Крагујевац


Обавештење о донетом решењу о поступку одлучивања о потреби процене утицаја
на животну средину и одређивање обима и садржаја студијеГрадска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев број: XXV-02-501-100/20, од 27.03.2020. године, донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - Производно складишног објекта за потребе аутомобилске индустрије у радној зони "ФЕНИКС", на кп.бр. 10422/1, 10421, 10420 и 10418/6 KO Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, носиоца Пројекта "СТР Карра DOO", Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а. Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину, све кроз једно решење, чиме је скраћена процедура.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 326(трећи спрат), Трг слободе бр. 3.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.


Службено лице
Ивана Антонијевић