"MIND REAL ESTATE DOO"- поднет захтев, објекта производне хале са портирницом и МРС-ом

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-118/20

Датум: 16.05.2020. године

Крагујевац

  ОБАВЕШТЕЊE О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "MIND REAL ESTATE DOO", Алеја Милановић бб, 34325 Лужнице, Крагујевац,  поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – објекта производне хале са портирницом и МРС-ом  на кп.бр. 4791  КО Лужнице, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 16.05.2020. до 26.05.2020. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Ивана Антонијевић