"Vip mobile doo"-поднет захтев-базна станица Крагујевац Аеродром (ул. Атинска број 2)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат  за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-120/20

Датум: 19.05.2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О

ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


 

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "Vip mobile doo", ул. Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину затеченог стања  ПРОЈЕКТА – радио базне станице КГ3257_04 КG Kragujevac_Aerodrom_pijaca на кп.бр. 6549/6 КО Крагујевац 4 (ул. Атинска број 2), на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 19.05.2020. до 29.05.2020.  године, у времену од 9-12 часова. Уз захтев су приложени Извештај о испитивању електромагнетног зрачења и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније КГ3257_04 КG Kragujevac_Aerodrom_pijaca, израђена од стране овлашћеног правног лица лабораторије "КВАЛИТЕТ" а.д. Ниш, Сектор за испитивање, Лабораторија за електромагнетску компатибилност, Булевар Светог Цара Константина бр. 82-86, 18000 Ниш.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

Службено лице

Ивана Антонијевић