Обавештење о донетом решењу о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије носиоца Пројекта "Телеком Србија"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-129/20
Датум: 05.06.2020. године
КРАГУЈЕВАЦ


Обавештење о донетом решењу о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије


Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев носиоца Пројекта "Телеком Србија" а.д. Београд, Таковска 2, донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - базнa станицa мобилне телефоније "Крагујевац III" KG05/KGH05/KGU05/KGL05, чија се реализација планира на К.П. број 10486/1 KO Крагујевац 4, улица Змај Јовина 30, (кров-тераса објекта Клинички центар).

Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину, све кроз једно решење, чиме је скраћена процедура.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 326 (трећи спрат), Трг слободе бр. 3.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.


Службено лице
Ивана Антонијевић