"Неша Петрол доо"-сагласност на Студију-Изградња бензинске станице, (ул. Краљев. батаљона)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-115/20
Датум: 25.06.2020. године
Крагујевац


Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину


Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "Неша Петрол доо" из Тополе, (ул. Београдски пут бб), за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – Изградња бензинске станице за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом, чија се реализација планира на катастарској парцели 15286 КО Крагујевац 3 (улица Краљевачког батаљона), на територији града Крагујевца, Градска управа за привреду и друштвене делатности, Секретаријат за привреду друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.

Решењем се потврђује да је Студија о процени  утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС ", бр. 69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат – Изградња бензинске станице за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом носиоца Пројекта - "Неша Петрол доо" из Тополе, (ул. Београдски пут бб), на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

Службено лице
Драгана Новаковић