"ТЕЛЕНОР" д.о.о.-обим и садржај Студије,базне станице "КРАГУЈЕВАЦ 21",стамбени објекат у улици Јеличка бр.10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат  за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-126/20

Датум: 07.07.2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ

 

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев носиоца Пројекта "ТЕЛЕНОР" д.о.о., Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд, донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - базне станице мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 21", која је планирана на кп.бр. 13017 КО Крагујевац (на стамбеном објекту у улици Јеличка бр.10) у Крагујевцу. Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 326 (трећи спрат), Трг слободе бр. 3, Крагујевац.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.

 

 

Службено лице


Драгана Новаковић