''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА''А.Д. поднет захтев-нова базна станица ''КГ– Станово 2'', ул.Радована Мићовића бр. 25А

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат  за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-210/20

Датум: 24.09.2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

О Б А В Е Ш Т А В А


Заинтересоване органе, организације и јавност


 

''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. из Београда је поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – нове базне станице мобилне телефоније ''КГ– Станово 2'' КГ127 КГУ127 КГО127 КГЛ127 у Крагујевцу на кп.бр. 8098 КО Крагујевац 3, улица Радована Мићовића бр. 25А  на животну средину.

 

Заинтересовани органи, организације и јавност могу извршити увид у списе предмета сваког радног дана у времену од 07.30 до 11.30 часова, у канцеларији  број 405А, зграде Градске управе града Крагујевца (четврти спрат) и доставити своје мишљење у року од десет дана од дана оглашавања, односно од дана пријема овог обавештења, Одељењу за развој пољопривреде и заштиту животне средине.