''CETIN'' доо-поднет захтев за давање сагласности на Студију-базне станице "КРАГУЈЕВАЦ 21",ул. Јеличка бр.10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат  за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-126/20

Датум: 23.09.2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

О Б А В Е Ш Т А В А


Заинтересоване органе, организације и јавност


 

Носилац пројекта - ''CETIN'' доо из Београда је поднео захтев за давање сагласности на Студију о процене утицаја на животну средину Пројекта – базне станице мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 21", која је планирана на кп.бр. 13017 КО Крагујевац (на стамбеном објекту у улици Јеличка бр.10) на животну средину.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу извршити увид у списе предмета сваког радног дана у времену од 07.30 до 11.30 часова, у канцеларији број  405А зграде Градске управе града Крагујевца (четврти спрат) и доставити своје мишљење у року од двадесет дана од дана оглашавања, односно од дана пријема овог обавештења, Одељењу развој пољопривреде и заштиту животне средине.

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 16. октобра 2020. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија 405А, четврти спрат.