ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ носилац пројекта "MIND Real Estate" д.о.о.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине
Број: XXIV-02-501-33/22
Датум: 24. фебруар 2022. године
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "MIND Real Estate" д.о.о., 34325 Крагујевац, Алеја Милановић бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња аеродрома са зградама ваздушног саобраћаја, аеродромским стазама, ресторанима и сервисним објектима у радној зони Собовица – Лужнице, град Крагујевац, чија се реализација планира на катастарским парцелама број 4413, 4407, 4405, 4404, 4403, 4410, 4409, 4406, 4408, 4427, 4430/2, 4316, 4313, 4314, 4315/1 и 2, 4317, 4322/1, 2, 3 и 4, 4387, 4388, 4389, 4391/1, 4385, 4384, 4383, 4382, 4381, 4372, 4371, 4370, 4369, 4368, 4373, 4312, 4277, 4311, 4318, 4769, 4390, 4731, 4730/1, 4728/1, 4770, 4771/1, 4737/3, 4724 и 4726/2 све КО Лужнице и на кп. бр. 5944, 5943, 5946, 5978, 5977 и 5980 све КО Чумић., на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, канцеларија број 10, улица Николе Пашића број 6, у периоду од 24. фебруара 2022. до 07.марта 2022. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић