"VIP mobile" д.о.о.-поднет захтев базна станица "КГ3524_01 КГ Аеродром" ул. Млавска бб

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат  за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-240/20

Датум: 03.11.2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

О Б А В Е Ш Т А В А


Заинтересоване органе, организације и јавност


 

Носилац пројекта "VIP mobile" д.о.о. из Београда (ул. Милутина Миленковића бр 1ж, 11070 Нови Београд), је поднеo захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – радио - базне станице мобилне телефоније на локацији "КГ3524_01 КГ_Крагујевац_ Аеродром", на адреси ул. Млавска бб, на кп.бр. 6294/3 КО Крагујевац 4, Град Крагујевац , на животну средину.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу извршити увид у списе предмета сваког радног дана у времену од 07.30 до 11.30 часова, у канцеларији  број 405А, зграде Градске управе града Крагујевца (четврти спрат) и доставити своје мишљење у року од десет дана од дана оглашавања, односно од дана пријема овог обавештења, Одељењу за развој пољопривреде и заштиту животне средине.

 

 

Службено лице


Драгана Мркаљ