''CETIN'' доо-давање сагласности на Студију-базнa станицa "КРАГУЈЕВАЦ 21", улицa Јеличка бр.10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-126/20

Датум: 18.12.2020. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину


 

Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - ''CETIN'' доо из Београда, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – базне станице мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 21", која је планирана на кп.бр. 13017 КО Крагујевац (на стамбеном објекту у улици Јеличка бр.10), на територији града Крагујевца, Градска управа за привреду и друштвене делатности, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.

Решењем се потврђује да је Студија о процени  утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС ", бр. 69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат – базне станице мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 21", која је планирана на кп.бр. 13017 КО Крагујевац (на стамбеном објекту у улици Јеличка бр.10), на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

 

Службено лице


Драгана Новаковић