Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину CTP DELTA

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Секретаријат за привреду и друштвене делатности
Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
Број: XXV-02-501-277/20
Датум: 24.12.2020. године
Крагујевац

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање
о потреби процене утицаја на животну средину


Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "CTP DELTA" дoo из Београда (ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а), поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – реконструкција и промена намене дела постојећег објекта за производњу делова за аутомобилску индустрију, чија се реализација планира на катастарској парцели 10430/15 КО Крагујевац 4 (локација је обухваћена Планом детаљне регулације Дела радне зоне Крагујевац и зоне пословања – Сервис 2), на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 405А, Трг слободе бр. 3, у периоду од 24.12.2020. до 04.01.2021. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Новаковић