"CTP DELTA" дoo-решење о обиму и садржају студије-реконструкција дела објекта за производњу делова за ауто.индустрију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА

Секретаријат  за привреду и друштвене делатности

Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

Број: XXV-02-501-277/20

Датум: 05.01.2021. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ


 

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев носиоца Пројекта "CTP DELTA" дoo из Београда (ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а), донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - реконструкција и промена намене дела постојећег објекта за производњу делова за аутомобилску индустрију, чија се реализација планира на катастарској парцели 10430/15 КО Крагујевац 4 (локација је обухваћена Планом детаљне регулације Дела радне зоне Крагујевац и зоне пословања – Сервис 2), у Крагујевцу. Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа -  Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија број 405а, Трг слободе бр. 3, Крагујевац.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.

 

 

                                                                                                 Службено лице


 Драгана Новаковић